Algemene voorwaarden VOLT Empowerments B.V.

 • Artikel 1: Definities 
 1. – Volt Empowerments B.V., gevestigd te Soest, KvK-nummer 71351957, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. – De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. – Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. – Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. – Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. – Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2.  
 3. – Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4.  
 5. – Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 6. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst

 1. – Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2.  
 3. – Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 5.  
 6. – Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 7. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 5: Oplevering en risico-overgang

 1. – Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.


Artikel 6: Monsters en modellen

 1. – Is aan koper model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.


Artikel 7: Levering

 1. – Levering geschiedt ‘af magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2.  
 3. – Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4.  
 5. -Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 6. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 7.  
 8. – Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 9.  
 10. – Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.


Artikel 8: Niet afgenomen zaken

 1. – Koper is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
 2.  
 3. – Koper dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde de verkoper tot aflevering in staat te stellen
 4.  
 5. – Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de verkoper opgeslagen.
 6.  
 7. – Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is verkoper aan koper een boete verschuldigd van € 100,- per dag met een maximum van €10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 

Artikel 9: Overmacht

 1. – Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade. 
 2.   
 3. – Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, cybercriminaliteit,  gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 4.  
 1. – Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat door verkoper ingeschakelde toeleveringsbedrijven en transporteurs, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3.  
 4. – Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 5.  
 6. – Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel gelden of te lijden schade. 


Artikel 10: Overdracht van rechten

 1. – Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. – De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2.  
 3. – Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
 4.  
 5. – Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 6.  
 7. – Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 8.  
 9. – In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. – In geval van een toerekenbare tekortkoming is verkoper gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 16, alsnog na te komen.
 2.  
 3. – De verplichting van verkoper tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen verkoper uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald. 
 4.  
 5. – Als verkoper om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 6.  
 7. – Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
 1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten; 
 2. – opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt; 
 3. – schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van verkoper. 

– Koper kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

 1. – Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en waarvan de door verkoper geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Koper is gehouden alle voor verkoper in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

 

Artikel 14: Klachtplicht

 1. – Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2.  
 3. – Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij verkoper heeft geklaagd.
 4.  
 5. – Koper moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij verkoper hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan 30 dagen, moet koper uiterlijk  binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

 6.  

Artikel 15: Garanties

 1. – Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat verkoper voor onderstaande periode na (op)levering in voor de deugdelijk werking van de producten, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt:

 

– Powerbanks: 6 maanden

– Stations: 12 maanden 

– Op oplaadkabels is geen garantie van toepassing.

 1. – Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
 2.  
 3. – Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal verkoper binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of koper crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
 4.  
 1. – Kiest verkoper voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Koper moet verkoper in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. 
 2.  
 3. – Onderdelen of materialen die door verkoper worden hersteld of vervangen, moeten door koper aan hem worden toegezonden.
 4.  
 5. – Voor rekening van koper komen:
 1. alle transport- of verzendkosten;
 2. kosten voor demontage en montage;
 3. reis- en verblijfkosten en reisuren.
 4.  
 1. – Verkoper is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 1. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
 • normale slijtage; onoordeelkundig gebruik; niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; installatie, montage, wijziging of reparatie door koper of door derden; gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door koper; gebreken aan of ongeschiktheid van door koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.

 1. – Geen garantie wordt gegeven op:
 • Geleverde zaken die niet nieuw waren op het van levering; Het keuren en repareren van zaken van koper; Onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

 1. – Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van koper op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.


Artikel 16: Betaling 

 1. – De volledige koopsom wordt altijd middels een factuur voldaan en met een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

 2. – Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. – Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.’

 4. – In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 5. – Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.


Artikel 17: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

 1. – Koper is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij verkoper daarmee instemt. Bij instemming van verkoper, is koper aan verkoper een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor verkoper uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 25% van de overeengekomen prijs.


Artikel 18: Toepasselijk recht

 1. – Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2.  
 3. – De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 4. – Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

 

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.